ONTDEK ALLE NIEUWE MODELLEN EN KORTINGEN IN WEBSHOP

Algemene verkoopsvoorwaarden New-Port BV

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door NEW-PORT BVBA van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen NEW PORT BVBA, met vennootschapszetel te 8620 NIEUWPOORT ALBERT 1 LAAN 128, met ondernemingsnummer BE0423.273.257, en de Klant tot stand komen via haar website www.new-port.be , alsook op alle aanbiedingen die NEW-PORT doet door middel van haar website.

1.2 Tenzij wanneer dit schriftelijk door NEW-PORT werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de Klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door NEW-PORT.

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

2.1 De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website van NEW-PORT www.new-port.be worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Zij zijn slechts informatief en verbinden NEW-PORT niet

2.2 Bestellingen verbinden NEW-PORT slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant vanwege NEW-PORT per e-mail een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.

2.3 Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van NEW-PORT. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door NEW-PORT te worden aanvaard.

2.4 NEW-PORT heeft het recht de verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden binnen een termijn van 3 (drie) werkdagen nadat de verkoopovereenkomst gesloten werd conform artikel 2.3 indien de voorraad ontoereikend blijkt om aan de bestelling te beantwoorden.

2.5 Publieke prijzen geafficheerd op onze website new-port.be kunnen afwijkend zijn van de prijzen in onze fysieke winkels. Dit kan omwille van koppelverkopen, solden of andere redenen zijn.

Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

3.1 Door het plaatsen van een bestelling garandeert de Klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1 aan te gaan.

3.2 Aankopen via de website bedoeld in artikel 1.1 staan uitsluitend open voor consumenten. De Klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar.

Artikel 4. Rechtsmisbruik, kwade trouw

4.1 In geval van gemotiveerd vermoeden van NEW-PORT van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant, is NEW-PORT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant, onverminderd het recht in hoofde van NEW-PORT om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2 NEW-PORT is tevens gerechtig om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant de account van de Klant af te sluiten in welk geval de Klant niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via de website.

Artikel 5. Levering en transportkosten

5.1 De bestelde goederen worden door NEW-PORT geleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres.

5.3 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden NEW-PORT slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Indien geen leveringstermijn werd overeengekomen zal NEW-PORT de goederen leveren binnen een termijn van 30 dagen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de goederen niet werden geleverd binnen de vooropgestelde termijn of binnen voormelde termijn van 30 dagen, heeft de Klant het recht NEW-PORT te verzoeken de goederen te leveren binnen een aanvullende termijn die gelet op de omstandigheden passend is. Indien de goederen niet worden geleverd binnen deze aanvullende termijn, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.4 In geen geval is NEW-PORT gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 6.1 bedoelde betaling niet heeft ontvangen.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling dient te gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website. De Klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten doorgaan. Betaling door middel van overschrijving of cashbetaling is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

6.2 In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 12% per jaar vanaf de vervaldatum.

6.3 In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 De consument heeft het recht aan NEW-PORT mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet de Klant NEW-PORT, gevestigd te 8620,NIEUWPOORT ALBERT 1 LAAN 128, informeren van zijn beslissing tot herroeping per post, per fax +32 (0)58 23 48 37 e-mail info@new-port.be. De Klant mag daarbij gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2 De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient de goederen in de originele verpakking terug te zenden naar volgend adres: NEW-PORT BVBA,ALBERT 1 LAAN 128 8620 NIEUWPOORT en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant NEW-PORT in kennis stelde van zijn beslissing tot herroeping. De Klant wordt geacht deze termijn na te leven wanneer de goederen worden teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

7.3 De Klant draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen.

7.4 Herroeping wordt enkel aanvaard indien de goederen onbevuild, onbeschadigd en ongedragen worden teruggezonden.

7.5 Indien de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door NEW-PORT geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat NEW-PORT op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande is NEW-PORT gerechtigd de terugbetaling in te houden tot op datum van ontvangst van de teruggezonden goederen of de dag waarop de Klant het bewijs levert dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk ogenblik zich eerst voordoet.

© 2024 New Port BVBA - Franslaan 33, 8620 Nieuwpoort (België) - BTW BE 0423.273.257
Algemene voorwaarden - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap - Betalen en verzenden - Retourneren Quoted: Websites met méér
Om je surfervaring te verbeteren maakt New Port gebruik van cookies. Meer informatie    OK